wafpehmejaatis
Pehmejäätisemasina rent Tartus, Tallinnas, VILJANDIS, PÄRNUS ja Saaremaal
Pehmejäätis on maitsev ja meeldejääv vahepala sünnipäevale, kontoripeole või pulma.
Soovi korral toome kohale, seame valmis ja juhendame ning hiljem viime ise ära.
Teile jääb vaid jäätise söömine.
Proovi järgi!
RENDI

Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise kord

WAF Pehme Jäätis isikuandmete vastutav töötleja on Sikre Invest OÜ, registrikood 14645686, aadress Metsasarve tee 2/6-5, Luunja vald, Lohkva küla, 62207, Tartumaa, telefon +372 53323156 ja e-post: info@wafpehmejaatis.ee.

Lisaks käesolevatele isikuandmete töötlemise korrale reguleerivad seadmete rentimisel ning e-poest www.wafpehmejaatis.ee ostude sooritamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

WAF Pehme Jäätis e-poe kasutamise ning lehel püsimisega annad selge ja teadliku nõusoleku Sikre Invest OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks ning parima veebikogemuse tarbeks vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevas isikuandmete töötlemise korras sätestatud tingimustel.

Sikre Invest OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. Sikre Invest OÜ saadab kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi sisestades www.wafpehmejaatis.ee veebilehel enda e-maili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. Samuti on kliendil õigus igal hetkel küsida infot meie poolt kogutavate andmete kohta – oleme sulle alati nõu ja jõuga abiks.

Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Sikre Invest OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva isikuandmete töötlemise korraga vastuolus.

WAF Pehme Jäätis e-poes on kasutusel turvalise makse süsteem, mis ei võimalda tegeleda kaardipettustega. Sikre Invest OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance-ile.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Sikre Invest OÜ (edaspidi andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule. 

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine 

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

*Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

*Ees- ja perekonnanimi;

*Telefoninumber;

*E-posti aadress;

*Kohaletoimetamise aadress;

*Arvelduskonto number;

*Maksekaardi detailid;

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõike 1 punktid a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 (üks) aasta peale tellimuse esitamist

Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 (üks) aasta peale tellimuse esitamist

Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 (üks) aasta peale tellimuse esitamist

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@wafpehmejaatis.ee
Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.wafpehmejaatis.ee kaudu.

 

Scroll to Top