wafpehmejaatis
Pehmejäätisemasina rent Tartus, Tallinnas, VILJANDIS, PÄRNUS ja Saaremaal
Pehmejäätis on maitsev ja meeldejääv vahepala sünnipäevale, kontoripeole või pulma.
Soovi korral toome kohale, seame valmis ja juhendame ning hiljem viime ise ära.
Teile jääb vaid jäätise söömine.
Proovi järgi!
RENDI

WAF Pehme Jäätis renditingimused

Kehtivad alates 01.01.2023

Esitades päringu Seadme rentimiseks nõustute automaatselt WAF Pehme Jäätis teenusega kaasnevate renditingimustega.

  1. MÕISTED

1.1. Rendileandja – Sikre Invest OÜ;

1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;

1.3. Rendiperiood – ajaperiood Rendileandja poolt Rentnikule Seadme üleandmisest kuni Seadme nõuetekohase tagastamiseni Rentniku poolt;

1.4. Rendipäev – Rendiperioodi üks kalendripäev;

1.5. Renditasu – Seadme rentimise eest Rendileandjale makstav tasu, mida arvestatakse ühe Rendipäeva eest;

1.6. Pool – Rendileandja või Rentnik;

1.7. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping (Seadme üleandmise akt), milles on fikseeritud rendile antavad Seadmed, Renditasu ning muud erikokkulepped;

1.8. Seade – Lepingu alusel renditav jäätisemasin, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;

1.9. Üldtingimused – Rendileandja kodulehel toodud Seadmete rendi üldtingimused, mis on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Seadmete rendilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi kokku muus rendisuhet kajastavas dokumendis;

1.10. Objekt – renditud Seadme kasutamise koht.

  1. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:

2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;

2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihind, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;

2.1.3. Rentnik omab kõiki Seadme kasutamiseks vajalikke ning nõutavaid oskusi;

2.1.4. Rentnik nõustub võlgnevuse tekkimise korral sellekohase info avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.

  1. LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG

3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Lepingu allkirjastamisest ning see kehtib kogu Rendiperioodi vältel.

3.2. Rendisuhe algab Rendiperioodi algusega ning lõppeb Seadme kohase tagastamisega Rendileandja valdusesse.

3.3. Automaatselt loetakse remondiperioodiks üks Rendipäev. Rendipäev algab Rendiperioodi alguspäeva hommikul ja lõppeb sama päeva õhtul, välja arvatud juhul, kui Pooled on leppinud kokku teisiti.

4. SEADMETE ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

4.1. Seade loetakse Rentniku kasutusse üle antuks Lepingu sõlmimise või muu sellekohase kirjaliku akti allkirjastamisega. Seade tuleb Rendiperioodi lõpus tagastada samasse kohta, kus see Rentnikule üle anti. Rentnik võib Seadme tagastada Rendiperioodi lõppemise päeval vabalt valitud ajal, kuid mitte hiljem kui viimasel Rendipäeval kella 21:00-ks. Seadmete väljastamine ja tagastamine erinevalt Lepingus toodule on võimalik üksnes Poolte eelneval kokkuleppel.

4.2. Seadmete vastuvõtmisel või selle järgselt on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult kas  kirjalikult e-posti või telefonitsi sms-i teel kõikidest temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Rendipäeva möödumisel loetakse, et Seadmed vastavad Lepingus toodud hulgale ning Rentnik ei oma Seadmete kvaliteedi ega tehnilise seisundi osas pretensioone (v.a. võimalikud varjatud puudused, mida ei ole hoolsa kontrollimise käigus võimalik nimetatud aja jooksul tuvastada).

4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, võttes arvesse normaalset kulumist. Seade tuleb tagastada väliselt puhtana. Seadme seest pesemine või puhastamine Rentniku poolt ei ole lubatud, seda teeb Rendileandja selleks ettenähtud spetsiaalsete puhastusvahenditega. Juhul, kui Seade ei ole tagastamisel väljast korrektselt puhastatud või pakendatud vastavalt pakendamise juhendile, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi summas 15% Seadme maksumusest.

4.4. Seade loetakse Rendileandja valdusesse tagastatuks sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingusse või eraldi Seadme tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Kui Seadmed tagastatakse mitmes osas, loetakse Seadmed kohaselt tagastatuks peale viimase Seadme tagastamist Rendileandjale. Kui Seadmete hulk, kvaliteet või tehniline seisund ei vasta tagastamisel Lepingu tingimustele, väljastab Rendileandja Rentnikule sellekohase teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul Seadme tagastamisest arvates.

4.5. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tõttu, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme jaemüügihinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõikide kulude hüvitamist.

4.6. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 2 (kahe) kalendripäeva jooksul Rendiperioodi lõppemisest arvates ning Rendileandjal ei ole õnnestunud Seadme asukohta tuvastada.

4.7. Kui Rentnik ei tagasta Seadet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas enda valduse taastamiseks.

4.8. Juhul, kui Rentnik ei ole Seadmeid 1 (ühe) kalendripäeva jooksul Lepingu lõppemisest tagastanud, on Rendileandjal õigus organiseerida Seadmete transport tagasi Rendileandja juurde. Sellisel juhul kannab Seadme otsimise, transpordi ja puhastuse  kulud täies mahus Rentnik.

4.9. Kõik Seadmete üleandmise ja vastuvõtmisega seonduvad teated tuleb teisele Poolele edastada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5. RENDITASU

5.1. Rendileandja annab Lepingus kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Poolte vahel kokkulepitud Renditasu eest. Renditasu on välja toodud Lepingus ning vastavalt Lepingule esitataval arvel. Rendileandja võib Renditasu igal ajal muuta, kui selline muudatus ei oma mõju enne Renditasu muutmist Lepingu alusel Rentnikule Rendiperioodiks üleantud Seadmete Renditasule. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult ettemaksu tasumist. Renditasu sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise eest ning määrdeainete jms Seadmete tavapärase kasutamisega seotud tarvikute maksumust. Renditasu ei sisalda tasu punktis 6.1 nimetatud teenuste eest, milliste eest tasub Rentnik vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku poolt kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.

5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse rendiarve Seadme tagastamisel või Lepingu lõppemisel. Kui Rendileandja ei ole teisiti määranud, kohustub juriidilisest isikust Rentnik tasuma arve 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arve väljastamise kuupäevast arvates. Arve mittesaamine ei vabasta Rentnikku Seadme rendi eest tasumise kohustusest. Rentnik kohustub Rendileandjat teavitama arve mittesaamisest 10 (kümne) kalendripäeva jooksul Seadme tagastamisest arvates.

5.3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus fikseeritud viisil ja arvel toodud maksetähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma Renditasu hiljemalt Seadme tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil vastav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas. Renditasu sularahas tasumise korral väljastab Rendileandja Rentnikule sellekohase maksekviitungi.

5.4. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh võlgnevuse sissenõudmiseks õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

5.5. Juhul, kui Rentnik teatab Rendileandjale oma soovist loobuda Seadme rentimisest vähem kui 24h enne kokkulepitud Rendiperioodi algust, kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale Renditasu 50% ulatuses kogu Rendiperioodi eest.

6. TEENUSTE JA VARA MÜÜK

6.1. Poolte kokkuleppel võib Rendileandja osutada Rentnikule eraldi tasu eest muuhulgas järgmiseid teenuseid: Seadme transport ja paigaldamine, seadistus, transport Objektile ja tagasi Rendileandja juurde, Seadmete peale- või mahalaadimine, Seadmete operaatorteenus.

7. POOLTE KOHUSTUSED

7.1. Rentnik on kohustatud:

7.1.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega;

7.1.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;

7.1.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju;

7.1.4. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet;

7.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, õlilekkest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;

7.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenindajaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses. Käesolevas punktis toodud kohustuse rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi 15% renditava Seadme maksumusest;

7.1.7. tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise (välise puhastamise) või parandamisega;

7.1.8. teavitama Rendileandjat koheselt Seadme asukohaks oleva Objekti aadressi muutumisest. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi antud sellekohase kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Käesolevas punktis toodud kohustuse rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi 50% renditava Seadme maksumusest;

7.1.9. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud Renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest;

7.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud koosseisus, tingimustel ja korras.

7.2. Rendileandja on kohustatud:

7.2.1. andma Seadme Rentnikule üle ning tagama Seadme vastavuse Lepingus kokkulepitud tingimustele;

7.2.2. tegema Seadmele remonti, välja arvatud Üldtingimuste punktis 7.1.7 sätestatud Seadme tavapärane korrashoid, mida teostab Rentnik ajal, mil Seade on tema valduses. Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõikide kulutuste hüvitamist. Kui remondivajaduse põhjuse tuvastamiseks on vajalik teostada ekspertiis, mille tulemusel selgub Rentniku vastutus Seadme kahjustuste tekitamisel, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult ka vastava ekspertiisi kulude hüvitamist.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Rendileandja töötleb Rentniku isikuandmeid üksnes Lepingu täitmise eesmärgil ning vastavalt Rendileandja isikuandmete töötlemise eeskirjades toodud tingimustele.

9. VASTUTUS

9.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.

9.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Seadmete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui Seade renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik Seadme kahjustumise eest ei vastuta. Seadme rentimisel operaatori teenusega kohustub Rentnik tagama üldise ohutuse Objektil. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud väljaspool Seadme ja operaatori töökorraldust või Seadme tööst tingitud riske, sh valedest instruktsioonidest või Poolte vahel kokku leppimata tööülesandest tingitud kahjude eest.

9.3. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme jaemüügihind, Seadme kahjustumise korral selle kordategemiseks vajalike tööde maksumus.

9.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

9.5. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamisega, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest, Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest. Rendileandja ei vastuta eelmises lauses kirjeldatud kahjude eest ka juhul, kui kahju tekkimine on seotud Seadme Rentnikule Lepingus kokkulepitud ajast hilisema üleandmisega, v.a. Rendileandja poolse tahtluse või raske hooletuse korral.

9.6. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.

9.7. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Seadme säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Rendileandjale.

10. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

10.1. Leping lõppeb Seadme tagastamisel või Lepingu ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel ning Lepingust tulenevate kõikide kohustuste täitmisel Poolte poolt.

10.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui:

10.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;

10.2.3. Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;

10.2.4. juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.

10.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

10.3. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult Seadme tagastamist viivitamatult ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või uue Seadme maksumuse kompenseerimist.

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult, e-posti või telefonitsi sms-i teel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

11.2. Leping allkirjastatakse Poolte poolt kas paberkandjal või digitaalselt. Pooled loevad Rendileandja poolt kasutatava e-templi võrdseks digitaalallkirja kasutamisega.

11.3. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.

11.4. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

11.5. Rendisuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlusest kohalduvaid sätteid

Scroll to Top